Képzés, kutatás, vízió
Sajtóviszhang
2013.10.14.

MAGYAR SZÓ

Összeállt a Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban című tudományos tanácskozás programja, melyet a Létünk folyóirat a Forum Könyvkiadó Intézettel közösen szervez.

Az október 26-án az újvidéki Magyar Szó negyedik emeleti tanácstermében megrendezésre kerülő tanácskozást megelőzően a folyóirat honlapján már megnyílt a tudományos diskurzus egy viszonylag új formája, az ún. virtuális szekció, amelynek keretében a tudományos kérdésekkel foglalkozó szakemberek elekronikus formában teszik közzé tudományos eredményeiket, véleményüket, hozzászólásukat. A www.letunk.rs honlapra folyamatosan érkeznek az előadások és a hozzászólások.  

 

A tanácskozáson a következő előadások hangoznak majd el:


Ifj. Korhecz Tamás Tudósképzés és kutatás a szabadkai állami egyetemen – vízió címmel értekezik a szabadkai magyar tannyelvű egyetem létrehozásának a gondolatáról, Csányi Erzsébet A vajdasági magyar tudományos utánpótlás arénája – a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 11 évének tapasztalatait összegzi, Lengyel László A hallgatói munka és teljesítmény mérése és ösztönzése az MNT felsőoktatási ösztöndíjprogramjában témát boncolgatja, Mészáros Széchényi Katalin Új idők – új dalok: doktorok és tudósok címmel a doktori képzés gyakorlatáról szól az Újvidéki Egyetem Természettudományi Kara Kémia Tanszékén. A tudományos életpálya iránt növekvő érdeklődésről Novák Anikó számol be A tudományos életpálya vonzásában című dolgozatában, melynek tanulsága szerint Magyarországon mintegy 8000, Szerbiában pedig nagyjából 5000 doktoranduszt, doktorjelöltet tartanak számon. Bertók Rózsa és Soós Kinga Az Ethosz Tudományos Egyesület tevékenysége és a jelenlegi hatástörténeti kutatások címmel tart előadást, Hajduné László Zita A versenyszorongás vizsgálata sportolók körében című munkája az atlétika fejlődésén keresztül mutat rá, hogy a kiemelkedő teljesítmények eléréséhez a mentális felkészülés elengedhetetlen. Hogy Lehet-e eszménykép Puskás a felsőoktatásban? kérdésre Horváth H. Attila kísérel meg válaszolni értekezésében, melyben két kutatási eredményét kapcsolja össze. Ispánovics Csapó Julianna A kutatásmódszertan metodikája című munkájában arról szól, hogy az újvidéki Bölcsészkar Magyar Tanszékén a választható szaktárgyak mellett módszertani tárgyak felvételére is kötelezi a hallgatókat, a magyartanár-képzés egyik ilyen metodikai kurzusa a kutatásmódszertan, amely a dokumentumismeret, a tudományos információk felkutatásának a jártassága mellett a szakdolgozatírás módszertanára képesíti a hallgatókat. Hózsa Éva és Utasi Anikó Janikovszky Éva–Réber László: A gyermekkönyv és illusztrációja címmel értekezik, majd Ivanović Josip, Horváth Futó Hargita és Törteli Telek Márta közös dolgozata a Kreatív-produktív gyakorlatokról szól, vagyis arról, hogy a szövegnyelvészeti alapozású gyakorlatok kitűnően fejlesztik a formaérzéket, a szöveg nyelvi összetevőinek, a vizualitás jelentőségének felismerését a jelentésteremtésben. Pósa Mihály Az epesavionok és nem ionos felületaktív molekulák vegyes micellái címmel tart előadás, Roginer Oszkár A jugoszláviai magyar irodalom és a geokulturális identitás viszonya az ötvenes években (1951–1961) címmel értekezik, és végül Szilágyi Mária Magyarcsernye – egy bánáti falu történetének írott és képes forrásai címmel egyfalu történetének megírásáról számol be, mely mindig összetett feladat, főleg akkor, ha az írott forrásanyag nem számottevő.  

N-a