A Létünk 2013. évi virtuális száma
Sajtóviszhang
2014.02.04.

A Létünk folyóirat 2013. évi virtuális száma a Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban mentori-doktoranduszi konferencia – virtuális szekció címmel jelent meg. Ebben a folyóiratszámban a 2013. október 1-jén megtartott virtuális konferencia anyagát olvashatjuk.

Ahogyan azt már korábban is megszokhattuk, a folyóiratot a sokszínűség és az interdiszciplinaritás jellemzi. E virtuális folyóiratszám több tekintetben is egyedülálló. Egyrészt azért, mert egy virtuális konferencia anyagát tartalmazza, másrészt azért, mert a formáját tekintve sem hagyományos, ugyanis CD-n jelent meg.

Bence Erika, a Létünk fő- és felelős szerkesztője, a Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban című bevezető munkájában kiemeli, hogy a fenntartható fejlődés alapfeltétele az oktatási innováció és a tudástranszfer hatékonysága, illetve a tudós- és felnőttképzés magas színvonalú kiterjesztése. E nézeteket szem előtt tartva  rendezték meg a Létünk virtuális számának tárgyát képező konferenciát is.

A Kutatói műhelyek című rovatban kilenc írást olvashatunk. Gábrity Molnár Irén a Tudósképzés és a kutatói műhelyek szereplői Vajdaságbancímű dolgozatában áttekintést ad a Vajdaságban működő, magyar érdekeltségű, állami oktatási/tudományos vagy kutatóintézményekről és civil tudományos műhelyekről. Rámutat a vajdasági magyar érdekeltségű kutatások és a magyar nyelvű oktatás fő problémáira. A szerző a magyar érdekeltségű kutatás és oktatás fejlesztése érdekében szükségszerűnek tartja egy vajdasági társadalomtudományi kutatóközpont létrehozását, a magyar ajkú oktatók képzését és tervszerű tudományos utánpótlását, valamint a vajdasági intézmények aktívabb nemzetközi szerepeltetését a nemzetközi intézeti hálózatok összefogása révén.

Mester Gyula Doktori iskola létesítése és működésecímű tanulmánya azokat a feltételeket és eljárásokat ismerteti, amelyek egy doktori iskola létesítéséhez Magyarországon szükségesek. A tanulmány továbbá bemutatja a doktori iskolában dolgozó személyekre vonatkozó követelményeket, a doktori fokozat megszerzésének feltételeit, folyamatát, s megismerhetjük a szerző szerepvállalását a doktorképzésben.

Barcsi Tamás Egy etikatudományi műhelyrőlcímű dolgozata a pécsi székhelyű etikatudományi műhelyt, az Ethosz Egyesületet mutatja be: létrejöttének hátterét és főbb célkitűzéseit. A munkában egyaránt olvashatunk az Egyesület kiadványairól, rendezvényeiről, hazai és nemzetközi kapcsolatairól is.

Tudományos műhelyek a Székelyföldöncímű munkájában Tapodi Zsuzsanna bemutatja a felsőoktatás mai helyzetét, valamint részletesen ismerteti az erdélyi és a civil tudományos műhelyeket.

Amedeo Di Francesco Alcuni Temi Di Ricerca Attualmente In Corso Di Svolgimento Presso Ľ Università Di Napoli „Ľ Orientale” című írása olasz nyelven jelent meg a folyóiratban, melyet Lajos Katalin fordításában magyar nyelven is olvashatunk (Amedeo Di Francesco: Néhány folyamatban levő kutatás a Ľ Orientale Nápolyi Egyetemen). A cikkben a szerző megosztja az olvasóval véleményét a magyar irodalom néhány kiemelkedő alkotójáról: Dsida Jenőről, Ambrus Zoltánról, Krúdy Gyuláról és Márai Sándorról, akikkel a kutatás és tanítás közben foglalkozik.

Tehetséggondozás az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karáncímű írás szerzői Csapó Mónika, Halasi Szabolcs és Námesztovszki Zsolt. A cikk által megismerkedhetünk a tehetség fogalmával, továbbá az általános iskolákban és a felsőoktatásban folyó tehetséggondozással.

Mészáros Zoltán A levéltár a kutatók szemszögéből – A Szabadkai Történelmi Levéltár a 2012-es év statisztikái alapjáncímű közleményében ismerteti a Szabadkai Történelmi Levéltár állományának 2012-es felhasználását, valamint összegzi és elemzi a 2012-es évben bejelentetett kutatási témákat. A tanulmány bemutatja a leltári iratokat használó kutatókat is.

Arany Zsuzsanna A Kosztolányi kritikai kiadás műhelye és fórumaicímet viselő írás a MTA–ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport tevékenységét ismerteti. Átfogó képet ad az eddigi kutatások eredményeiről, a forrásfeltáró munkálatokról, az életrajzi kutatásokról, az eddig megjelent kiadványokról, valamint felhívja az olvasó figyelmét a Kosztolányi-honlapra és a hozzá tartozó kreatív blogra is.

A Kutatások című rovat Bene Adrián Kritika és narratológia című írásával kezdődik. A tanulmányban olvashatunk a kritika fogalmáról, lehetséges feladatairól és az irodalomtudomány és a kritika összefüggéseiről. Márfai Molnár László Mi a gender? című dolgozatában a genderdiszciplínáról, azaz a társadalmi nemek tudományos kutatásáról számol be. Munkájában rákérdez, hogy a gender studies művelése ma hogyan kapcsolódik a feminizmushoz és más kortárs diskurzusokhoz, és egyáltalán mi is a genderdiszciplína.

Farkas Szilárd Válságból válságba – kierkegaard-i lábnyomok Hamvas Béla életművében című tanulmányában Hamvas Bélát a magyar kierkegaard-i recepció úttörőjeként méltatja. A szerző rámutat Hamvas Béla sajátos esszéírói stílusára, egzisztencia- és életfilozófiájára, amelynek lényege a Kierkegaard-féle „profetikus krizeológia”. Karikó Sándor Gyermekfilozófia – Mi végre? című munkájából megismerhetjük a szerző legújabb kutatási eredményeit a gyermekfilozófia területén. A tudomány nyelvecímű dolgozatában Molnár Csikós László kérdést intéz az olvasóhoz: „Vajon lesz-e akkora jelentősége az angolnak, mint a latinnak volt, és hasonló sorsra jut-e, mint a latin?”

Tüskei Vilma Az át- igekötős igék kognitív sémái című tanulmányában az át- igekötő alapjelentéseit és ezek kapcsolatait mutatja be. Elena Lavinia Dumitru A reneszánsz szerelemfilozófia Balassi Bálint (1554–1594) költészetében című munkájában doktori dolgozatát ismerteti, melynek célja Balassi szerelemfilozófiájának a vizsgálata, s e fogalomnak a kapcsolata az európai stílusirányzatokkal. A Kulturális idegenség és történelmi határok című dolgozat szerzője Romoda Renáta, aki Juhász Erzsébet Határregény című regényében a különböző határhelyzetek előfordulását vizsgálja.

A poszterszekcióban Szilágyi Mária Magyarcsernye – egy bánáti falu történetének írott és (tér)képi forrásaicímű tanulmánya e bánáti falu első világháború előtti rövid történetét ismerteti.

(Losoncz Zsuzsanna)

Forrás: VMMI