Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat

KÖZLÉSI ÚTMUTATÓ

AZ ÚJ SZÁM

LÉTÜNK KÖNYVEK

A FOLYÓIRATRÓL

KÖRKÉRDÉSÜNK

MEGJELENT A LÉTÜNK 2019 - 4. SZÁMA

A LÉTÜNK  4. SZÁMÁNAK TARTALMA

■ ■ Kincseink

Kiss Ernő Himnuszaink

Kónya Sándor A féldallamokról Bodor Anikóval

Farkas Lajos Karancs – Kő – Sepse

Pecze Rózsa Az adai napsugaras házak feltérképezése 2018-ban


■ ■ Bölcselet

Losoncz Márk Az alteritás, a többlet és a végtelen – a lévinasi vágyfilozófia kritikai olvasata


■ ■ A múltból a jelen felé

Rácz Rita A hit- és a hiedelemvilág régészeti lenyomata a Kárpát-medence nyugati felében élő germán népek területén (Kr. u. 6. század)

Csere Gábor Egy bácskai házasság története a 19. századból.  A kalocsai érseki jegyzőkönyv 951–952.  iktatószámon jegyzett peranyaga

Kurucz Ádám Adalékok Kun András, a nyilasterror emblematikus alakjának tevékenységéhez

Jakusné Harnos Éva Európa az EU politikai vezetőinek beszédeiben

Kovács István Valóság-e a türelmi zóna, vagy csak egy újabb illúzió a hatalomgyakorlás eszköztárában Magyarországon?


■ ■ Recenziók

Senka Kažić Svet knjige u Bačkoj Topoli

Kažić, Senka A könyv világa Topolyán

Bada Zoltán Đorđe Stratimirović 1848. és 1849. évi szereplése a személyes ambíciók és a keserű realitások mezsgyéjén

1_1.jpg

SADRŽAJ

■ ■ Naša blaga

Erne Kiš Naše himne

Šandor Konja O polumelodijama sa Anikom Bodor

Lajoš Farkaš Karanč – Ke – Šepše

Roža Pece Mapa sunčanih zabata na kućama u Adi 2018. godine

■ ■ Filozofija

Mark Lošonc Alteritet, višak i beskonačno – kritičko čitanje Levinasove filozofije želje

■ ■ Od prošlosti prema današnjici

Rita Rac Arheološki tragovi religijе i verovanja germanskih plemena u zapadnom delu Karpatske kotline (6. vek)

Gabor Čere Istorija jednog braka u Bačkoj tokom XIX veka. Iz građe Nadbiskupije u Kaloči, parnica pod rednim brojem 951-952. u zapisniku

Adam Kuruc Dodaci aktivnostima Andraša Kuna, emblematične figure terora Strelastih krstova

Eva Jakušne Harnoš Evropa u govorima političkih lidera Evropske Unije

Ištvan Kovač Da li je zona tolerancije stvarnost ili samo još jedna iluzija izvršilaca vlasti u Mađarskoj?


■ ■ Recenzije

Senka Kažić Svet knjige u Bačkoj Topoli

Senka Kažić A könyv világa Topolyán

Zoltan Bada Uloga Đorđa Stratimirovića 1848. i 1849.  godine između ličnih ambicija i gorke stvarnosti


CONTENTS

■ ■ Our Treasures

Kiss, Ernő Our Anthems

Kónya, Sándor About Semi-Melodies with Anikó Bodor

Farkas, Lajos Karancs – Kő – Sepse

Pecze, Rózsa Map of Ada’s Houses with Sunshine Gablets in 2018

■ ■ Philosophy

Losoncz, Márk Alterity, Surplus and the Infinite – A Critical Reading of Lévinas’ Philosophy of Desire

■ ■ From the Past to the Present

Rácz, Rita Archeological traces of the religion and the belief of German peoples in the western part of the Carpathian Basin (6th century AD)

Csere, Gábor History of a Marriage in Bacska County in the 19th Century. From the Ligitation Under No.951-952 in the Records of the Archdiocese of Kalocsa

Kurucz, Ádám Additions to the Activities of Andras Kun, the Emblematic Figure of the Terror of the Arrow Cross Party

Jakusné Harnos, Éva Europe in Speeches by Political Leaders of the European Union

Kovács, István Is the tolerance zone a reality in Hungary, or just an another illusion’s tool in the exercising of power?

■ ■ Reviews

Senka Kažić Svet knjige u Bačkoj Topoli (The world of a book in Bačka Topola)

Senka Kažić A könyv világa Topolyán (The world of a book in Bačka Topola)

Bada, Zoltán The Role of Đorđe Stratimirović in 1848 and 1849 in the Field Betwen of Personal Ambition and Bitter Realities

1_1.jpg